• Home
  • health news
  • สุพรรณบุรี จัดเวทีพัฒนาสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย

สุพรรณบุรี จัดเวทีพัฒนาสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย

สถาบันพัฒนาประชาสังคมภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะระบบรองรับสังคมสูงวัย ด้วยพลังภาคีเครือข่าย ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะระบบรองรับสังคมสูงวัย ด้วยพลังภาคีเครือข่าย ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การพัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เป็นหนึ่งในวาระการปฏิรูปประเทศไทย เนื่องด้วยสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยมีจำนวนมากกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ กำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ประชากรผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวนมากกว่า 22 เปอร์เซ็นต์ไปแล้ว ประชากรผู้สูงอายุ 7 อำเภอ เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ และอีก 3 อำเภอ มากกว่า 19 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย โดยชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาระเบียบวาระนี้ตั้งแต่ปี 2560 และต่อเนื่องมาถึงปี 2561 ประกอบกับได้มีการสนับสนุนงบประมาณจากทางสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เพื่อพัฒนากลไกสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ภายใต้โครงการสานพลังเครือข่าย เพื่อเสริมศักยภาพกลไกสร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ โดยมีจังหวัดนำร่องเพียง 3 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี เลย และพะเยา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ปฏิบัติการสร้างกลไก สร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย 22 พื้นที่ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ซึ่งพื้นที่ปฏิบัติการทั้ง 22 แห่งนี้ จะเป็นพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาระบบรองรับฯ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ เสริมงานวิชาการ ต่อการพัฒนาระเบียบวาระ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561 ต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth